Koło Koszalin

Koło w Koszalinie
ul. Władysława Andersa 34
75-950 Koszalin
koszalin@sybiracy.koszalin.pl

Zarząd Koła Miejskiego Związku Sybiraków w Koszalinie

Skład Zarządu :
Gonczarewicz Anatol – Prezes
Krupiński Kazimierz – Wiceprezes
Pietrasińska Weronika – Wiceprezes / Skarbnik
Kozieł Halina – Sekretarz
Soroko Ryszard – Członek
Leszczyńska Weronika- Członek
Dołasińska Kazimiera – Członek

Komisja rewizyjna :
Strauchmann Krystyna – Przewodnicząca
Brzuszczak Regina – Członek
Klimowska Regina – Członek

Historia:

Koło terenowe w Koszalinie rozpoczęło swoją działalność jako jednostka organizacyjna w pazdzierniku 1991 roku.
Pierwszy Zarząd tworzyli: dr Jerzy Miller – prezes, Zygmunt Łuszczewski – wiceprezes, Jerzy Lewicki – sekretarz, Wanda Cegielska – skarbnik. W skład zarządu jako członkowie wchodzili także, Adam Adler, Czesław Biercewicz, Elżbieta Korpalska, Klemens Kuleszewicz, Kazimierz Ostrowski, Zofia Rosińska, Irena Rukszta, Mieczysław Soroko, Janina Stankiewicz, Henryk Wituszyński.
Komisja rewizyjna: Waleria Krochmal – przewodnicząca, Regina Brzuszczak– zastępca, oraz członkowie – Wanda Bieliczynkowska, Janina Gronwald, Kazimierz Sobolewski.

Ten początkowy okres działalności charakteryzował się tworzeniem profilu programowego, pewnej tożsamości i integracją całego środowiska sybirackiego Koszalina. Efektem tych prac było wiele cennych inicjatyw. Zbliżeniu sprzyjały spotkania wigilijne, a pózniej festyny rekreacyjne.
Istotnym elementem utożsamiania się ze środowiskiem były i są organiowane przez koło manifestacje upamiętniające rocznice pierwszej masowej deportacji rodzin polskich z Kresów Wschodnich 10 lutego, i zdradzieckiej napaści Związku Sowieckiego na Polskę w dniu 17 września, który jest jednocześnie Dniem Sybiraka.

Kolejnym istotnym momentem w życiu Koła i Sybiraków Koszalina był dzień 20 grudnia 2001 roku, kiedy to w Teatrze Dramatycznym w Koszalinie odbyło się III walne zgromadzenie członków Koła Miejskiego. Z funkcji Prezesa i członka Zarządu zrezygnował dr Jerzy Miller, poświęcając się kierowaniu oddziałem. Nowym prezesem koła został Anatol Gonczarewicz.
Obecny na zebraniu wiceprezydent Koszalina pan Mieczysław Załuski odczytał list od Prezydenta Miasta, w którym Henryk Sobolewski , wysoko ocenił pracę Zarządu i osobiście Jerzego Millera oraz podziękował za dotychczasową współpracę, i zapewnił, że w dalszym ciągu Zarząd Miasta będzie wspierał Związek Sybiraków.
Wybrano Zarząd Koła i Komisję Rewizyjną oraz przyjęto wnioski do realizacji w dalszej działalności.
Za najważniejsze uznano:

  1. Utrzymanie dotychczasowych zasad pracy, wzbogacenie tematyki zebrań, zwiększenie osobistego zaangażowania w pracy członków na rzecz środowiska ,
  2. Kontynuowanie dyżurów Zarządu,
  3. Pomoc w uzyskiwaniu opieki lekarskiej potrzebującym członkom Związku
  4. Kontynuowanie organizacji festynów i spotkań opłatkowych
  5. Doraźną pomoc w przypadkach losowych.

Zebranie zakończyło się spektaklem wg Lucjana Rydla pt. ” Betlejem Polskie”, po obejrzeniu którego odbyło się symboliczne spotkanie opłatkowe.
Kolejne lata to realizacja powyższych wniosków, zwiększanie aktywności Koła w życiu środowiska Kombatanckiego Koszalina oraz udział jego przedstawicieli w przedsięwzięciach realizowanych przez Zarząd Główny.

Cykliczne inicjatywy realizowane przez Koło:

Współorganizacja manifestacji:
– 10 luty – upamiętniająca rocznicę pierwszej masowej deportacji rodzin polskich z kresów wschodnich na SYBIR z udziałem kompanii honorowej oraz orkiestry wojska polskiego.
– 17 września – przypominająca zdradziecką napaść Związku Sowieckiego na Polskę, ” Dzień Sybiraka ” , oraz czynny udział w pozostałych manifestacjach organizowanych przez Miasto i środowisko kombatanckie Koszalina.
Festyn rekreacyjno – sportowy ” SYBRIADA ” – maj. Zobacz >>>
Spotkanie opłatkowe – Grudzień. Zobacz >>>
Udział delegacji i pocztu sztandarowego Koła w organizowanej przez Zarząd Główny ogólnopolskiej pielgrzymce Sybiraków do Sanktuarium Maryjnego w Licheniu – maj. Zobacz foto >>>
Udział w Międzynarodowym Marsz Żywej Pamięci Polskiego Sybiru w Białymstoku – wrzesień.

Znaki pamięci powstałe staraniem Koła:

Sztandar Związku Sybiraków w Koszalinie
Pomnik Ofiar Bolszewizmu
Pomnik gen. Władysława Sikorskiego
Tablice pamiątkowe na Cmentarzu Komunalnym
Ulica Sybiraków prowadząca do C.H. Forum